Home / Tag Archives: Be tong xi mang ben cau tay ninh (page 30)

Tag Archives: Be tong xi mang ben cau tay ninh

bê tông tươi

Phân loại Hỗn hợp bê tông trộn sẵn có thể được phân loại: 1 Theo tính công tác Theo tính công tác hỗn hợp bê tông phân thành 3 nhóm mác: siêu cứng – SC, cứng – C và dẻo – D. Trong từng nhóm, tùy theo mức dễ đổ ...

Read More »

Thuật ngữ bê tông trộn sẵn

Thuật ngữ và định nghĩa Ngoài các thuật ngữ được định nghĩa trong TCVN 5574:2012, các thuật ngữ sau đây sử dụng trong tiêu chuẩn này được hiểu như sau: 1 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn (Ready-mixed concrete) Hỗn hợp xi măng, cốt liệu đặc chắc, nước và phụ ...

Read More »

Tài liệu bê tông

Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố ...

Read More »

Tiêu chuẩn hỗn hợp bê tông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN – YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU Ready-mixed concrete – Specification and acceptance Lời nói đầu TCVN 9340:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 374:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại ...

Read More »

Khi nào thì tháo cốt pha

Khi nào được phép tháo dỡ cốp pha – Chỉ được tháo cốp pha khi cấu kiện bê tông đã đạt đủ sức bền vật liệu để ổn định kết cấu. Thông thường người ta thường coi thời điểm từ 3 đến 4 tuần sai khi đổ trong điều kiện ...

Read More »